Stadgar

STADGAR
Antagna vid årsmötet 2019

ÖRNSKÖLDSVIKS MOTORCYKEL CLUB
stiftad den 11 juni 1970

§1 Ändamål

Örnsköldsviks Motorcykel Club (ÖMCC), i dessa stadgar kallad klubben, är en på demokratisk grund byggd ideell organisation med målet att verka för motorcyklismens sunda utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter som motorcyklister.
Klubben drivs helt utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2  Klubbens skyldigheter

ÖMCC är ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) och därmed förbunden att följa deras stadgar.

§3  Organisation

Klubben är öppen för alla som är beredda att stödja dess stadgar.
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet och när årsmötet inte är samlat, styrelsen.
För verksamhet som ej regleras av dessa stadgar gäller föreskrifter från årsmötet eller styrelsen.

§4  Medlemskap

Medlem blir den som erlägger den årliga avgift som årsmötet bestämmer. Familjemedlem kan den bli som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem. Person kan efter styrelsebeslut erhålla fritt medlemskap under en period upp till två år.

§5  Hedersmedlemsskap

På förslag från styrelsen och genom beslut av årsmötet, får person utses till hedersmedlem i klubben.
Till hedersmedlem kan styrelsen föreslå medlem som under lång tid gjort ytterst förtjänstfulla insatser för klubben.

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte äger rum senast två månader efter verksamhetsårets slut, på dag och plats som bestäms av styrelsen.
Kallelse meddelas via klubbens officiella meddelandekanal (2019 – hemsida) senast 2 veckor för årsmötet.
Förslag till årsmötet ska, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Samtliga medlemmar har yttranderätt och rätt att lämna förslag till årsmötet.
Varje vid årsmötet närvarande medlem över 15 år och hedersmedlem äger en röst. Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas på annan.
Alla frågor, utom de rörande stadgeändringar och klubbens upplösande, avgörs med enkel majoritet. Röstning genomförs med handuppräckning, såvida inte sluten röstning begärs.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten röstning då lottning avgör.
Till mötesordförande och mötessekreterare kan endast medlem väljas.

§ 6.1 Ärenden vid årsmötet

1  Mötets öppnande

2  Val av ordförande och sekreterare för mötet

3  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokoll

4  Fastställande av röstlängd

5  Fråga om mötet blivit stadge enligt utlyst

6  Godkännande av dagordningen

7  Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

8  Framläggande av revisorernas berättelse

9  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10  Behandling av framlagda förslag från medlemmar och styrelse

11  Fastställande av verksamhetsinriktning

12  Fastställande av medlemsavgifter

13  Val av ordförande

14  Val av övriga styrelseledamöter

15  Val av styrelsesuppleanter

16  Val av revisorer och revisorssuppleant

17  Val av valberedning

18  Övriga frågor

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, på eget initiativ, eller på begäran
av revisorerna eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Begäran ska ske skriftligen med angivande av skäl.

Kallelse meddelas via klubbens officiella meddelandekanal.

Dagordning ska medfölja kallelsen.

Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, får den som gjort framställningen utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i utskickad dagordning.

Röstning och rösträtt gäller som vid ordinarie årsmöte.

 

§ 8 Valberedning

Valberedning utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den ska bestå av minst två medlemmar, varav en sammankallande.

§ 9 Styrelse

Styrelsen, till vilken endast medlem och hedersmedlem är valbar, består av ordföranden, minst fem ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.

Ordföranden väljs för ett arbetsår och övriga ledamöter väljs för två arbetsår. Om möjligt väljs halva antalet ledamöter varje år. Suppleanterna väljs för ett arbetsår.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fem av ledamöterna är närvarande.
Ej närvarande ledamot ersätts av närvarande suppleant i den ordning som bestäms genom lottdragning vid mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning avgör.

Styrelsen handhar klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut, samt är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen avlägger till årsmötet verksamhets- och kassaberättelse för det gångna verksamhetsåret, samt framlägger för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning.

Styrelsens arbete leds av ordföranden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Styrelsen utser inom sig, i den mån inte årsmötet beslutar, vice ordförande, sekreterare

Styrelsen utser de befattningar och kommittéer som erfordras enligt styrelsens bedömning. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa.

§ 10 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 11 Räkenskaper och förvaltning

Klubbens firma är Örnsköldsviks Motorcykel Club.

Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen utser.
Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 november – 31 oktober.
Klubben skall föra register över till klubben anslutna medlemmar.
Klubbens färger är rött, svart och gult (”guld”).
Klubbens namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan styrelsens medgivande.

 

§ 12 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll ska vara justerat och tillgängligt för medlemmarna senast två månader efter mötet.

Revision
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer samt en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte.
Valbar till post som revisor är även icke medlem.
Klubbens räkenskaper, kassa och handlingar ska hållas tillgängliga för granskning av revisorerna närhelst de så begär.
Skriftlig revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 13 Utträde

Medlem som önskar utträde ur klubben ska göra skriftlig anmälan härom till styrelsen och kassör. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör om fastställd medlemsavgift ej erlagts.

§ 14 uteslutning

Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit mot dess stadgar eller på annat sätt skadat klubben, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. I sådana fall kan medlemmen vid nästa årsmöte söka ändring i styrelsens beslut.

§ 15 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmöte, varvid ändringsbeslutet ska biträdas med minst 2/3 av de angivna rösterna.
Innan ändring av dessa stadgar kan godkännas ska förslaget ha delgivits medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet.
Beslutat stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.

§ 16 Upplösning av klubben

Beslut om klubbens upplösning ska ske på två årsmöten efter varandra, med ej kortare tid än en månad emellan, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

Vid det sista årsmötet ska beslutet fattas med minst 2/3 majoritet.

Styrelsen ansvarar för att den framtida förvaringen av klubbens handlingar om möjligt löses i samråd med arkivmyndighet.

Vid klubbens upplösning ska dess tillgångar överlämnas till ett eller flera ostridigt ideella eller allmännyttiga ändamål. Beslut om detta ska fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning.